Roylan Boquecosa
Huấn Luyện Viên Boxing

Bobur najmiddinov
Huấn Luyện Viên Boxing

Romeo Jr Brillantes Desabille
Huấn Luyện Viên Boxing

Adones cabalquinto
Huấn Luyện Viên Boxing